Diecézní lesy Litoměřice s.r.o.

O nás

Společnost Diecézní lesy Litoměřice s.r.o. se sídlem v Litoměřicích byla založena 8. 1. 2015 za účelem zabezpečení odborné péče a společného hospodaření s lesními pozemky ve vlastnictví biskupství a farností litoměřické diecéze.

Cílem je zajistit finanční vyrovnanost lesního hospodaření i na pozemcích o malé rozloze a roztroušené držbě v rámci vikariátních území.

Společnost má samostatnou právní subjektivitu, jediným zakladatelem a společníkem této obchodní společnosti je Biskupství litoměřické. Rozhodovací pravomoci jsou rozděleny mezi jednatele, dozorčí radu a jediného společníka (Biskupství litoměřické).

Lesy

Naše služby

Zajišťujeme obhospodařování lesních pozemků dle lesního zákona (LZ) a vyvíjíme aktivity k uchování kontinuity reprodukce lesa zejména:

 • výsadbu a ochranu lesních sazenic dle zákonných lhůt
 • výchovu mladého lesního porostu
 • ochranu lesa
 • výběr těžebních technologií, včetně realizace prodeje vytěženého dříví
 • zajištění dalších funkcí lesa (ochrannou, rekreační atd.)

Zajišťujeme pro vlastníky lesů

Funkci odborného lesního hospodáře (OLH) s licencí, který zabezpečuje:

 • odbornou úroveň hospodaření (dozor) v souladu s LZ,
 • komunikaci s úřady, žádosti o dotace apod.

Činnosti, které můžeme pro Vaše lesy a v nich zajistit:

 • Lesní hospodářství
 • Obchod se dřevem
 • Myslivost
 • Strážní činnost
 • Ochrana přírody
 • Lesní pedagogika

Co je dobré vědět

Svého OLH – odborného lesního hospodáře si může vlastník (do 50 ha lesa) zvolit sám (evidenci vede pověřený úřad)  pak si bude vlastník sám hradit náklady na jeho činnost.

Nevybere-li si vlastník OLH sám, přidělí mu jej pověřený úřad a jeho činnost bude hradit stát. Zde je nutné zdůraznit, že pověřený OLH vykonává ze své funkce jen dozor nad odborností (doporučení technologických postupů, návrhy a naléhavost opatření) a dodržování LZ, ale vlastní hospodářská činnost, jako je například práce v těžební a pěstební činnosti, prodej dříví mu nepřísluší.

 • veškeré lesní pozemky musí být obhospodařovány dle lesního zákona (LZ) a nesmí být využívány k jiným účelům, výjimky povoluje příslušný orgán státní správy lesů na pověřeném úřadu (magistrátu, Mě Ú),
 • za stav lesa a způsob hospodaření nese odpovědnost vždy v první řadě vlastník, ať už je to právnická či fyzická osoba s tím, že toto hospodaření je povinen zajišťovat v součinnosti s tzv. odborným lesním hospodářem (OLH) s licencí, který zabezpečuje:
  • pro vlastníka odbornou úroveň hospodaření (dozor) v souladu s LZ,
  • komunikaci s úřady, žádost o dotace apod.
 • Svého OLH si může vlastník (do 50 ha lesa) zvolit sám (evidenci vede pověřený úřad) a pak si bude hradit sám náklady na jeho činnost.
 • Nevybere-li si vlastník OLH sám, přidělí mu jej pověřený úřad a jeho činnost bude hradit stát. Zde je nutné zdůraznit, že pověřený OLH vykonává ze své funkce jen dozor nad odborností (doporučení technologických postupů, návrhy a naléhavost opatření) a dodržování LZ, ale vlastní hospodářská činnost (práce v těžební a pěstební činnosti, prodej dříví) mu nepřísluší.
Lesy

Galerie

Kontakty

Diecézní lesy Litoměřice s.r.o.
Komenského 748/4
412 01 Litoměřice

IČ: 03662331
DIČ: CZ03662331
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č.ú.: 3964658329/0800

Jednatel společnosti: Lubomír Kysilka
Tel. +420 724 853 004
E-mail: kysilka@lesyltm.cz

Lesní správce: Martin Kalaš
Tel. +420 731 402 566
E-mail: kalas@lesyltm.cz

Lesní správce ŘKF: Ing. Jiří Hokr
Tel. +420 734 695 792
E-mail: hokr@lesyltm.cz